Etický kódex mediačného centra Suniver, s.r.o. Čadca

Etický kódex mediátora

Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa  pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 - Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany:

 • Dobrovoľnosti ich účasti
 • Možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť
 • Skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán
 • Odplatnosti služby mediátora na základe dohody
 • Úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť  k uzatvoreniu dohody

O dôvernosti celého procesu

Článok 2 - Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva v nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

 • Nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť
 • Vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu
 • Koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné spory
 • Zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie
 • Je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
 • Vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
 • V prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky  len po súhlase dotknutej strany,
 • Mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 - vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

 • Nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • Verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

 • Sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora
 • Sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
 • Mal by pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
 • Môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.