Mediačné centrum Suniver, s.r.o. Čadca

Mediačné centrum Suniver, s.r.o. sa zaoberá mediáciou a napomáha riešeniu konfliktov v oblasti:

 • občianskoprávnych vzťahov - na riešenie sporov pri uplatňovaní vlastníckych a spoluvlastníckych práv, práv zo zodpovednosti za škodu, záväzkového práva, dedičských práv, záväzkových práv, darovania, pôžičke a výpožičke, nájmu, podnájmu, poistných vzťahov, porušenia ochrany osobnosti a pod.,
 • obchodných záväzkových vzťahov-  na riešenie sporov vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty, ručenia, odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri aplikácii kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o bankovom uložení veci a pod.,            
 • pracovnoprávnych vzťahov - na riešenie sporov vznikajúcich pri aplikácii ustanovení Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, konfliktov na pracovisku, predpisov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
 • rodinnoprávnych vzťahov - na riešenie konfliktných situácií a predovšetkým predchádzaniu konfliktom, ktoré vznikli v manželstve a v rodine. Cieľom mediácie v tejto oblasti je predovšetkým  vybudovať a udržať dobré rodinné vzťahy.
 • školskej mediácie - na riešenie sporov v školskom prostredí
 • iných sporov - po posúdení sporu je možné poskytnúť mediáciu podľa požiadaviek žiadateľ za predpokladu, že existuje zámer uzatvoriť dohodu sporových strán

Štatút Mediačného centra SUNIVER, s.r.o. Čadca

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Suniver, s.r.o., so sídlom Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca,  IČO: 36 391 310, DIČ:2021521337, IČ DPH: SK2021521337  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 12145/L (ďalej len „zriaďovateľ“) zriadila Mediačné centrum Suniver, s.r.o. (ďalej len „mediačné centrum“), zriadené a vedené zriaďovateľom, spoločnosťou,  zastúpená konateľom JUDr. Ing. Jozefom Vraželom, ktorý je zároveň evidovaný ako mediátor v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod registračným číslom 865. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. je centrom pre výkon činnosti mediátorov zapísaných v zozname mediátorov vedenom Mediačným centrom podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien a noviel (ďalej len „zákon o mediácii“) a Štatútu Mediačného centra Suniver, s.r.o.
 2. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. je právnická osoba v zmysle § 11, ods. 1 Zákona o mediácii č. 420/2004 v znení neskorších predpisov.
 3. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. sa zriadilo za účelom poskytovania mediačnej činnosti, prostredníctvom mediátorov, ktorí sú zapísaní v zozname mediačného centra.
 4. Mediačné centrum  Suniver, s.r.o. v nadväznosti na § 11, ods. 2, písmeno c), d) a e)  zabezpečuje vhodné pracovné podmienky pre výkon mediácie mediátormi, ktorí sú zapísaní v zozname mediátorov Mediačného centra Suniver, s.r.o., poskytuje súčinnosť ministerstvu pri výkone právomoci podľa tohto zákona a organizuje osvetovú činnosť na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.
 5. Zriaďovateľ určil názov mediačného centra: Suniver, s.r.o.  
 6. Sídlom mediačného centra je: Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca. Na adrese mediačného centra budú zriadené kancelárie pre mediátorov, ktorí sú zapísaní do zoznamu mediátorov mediačného centra. V priestoroch kancelárií bude prebiehať výkon mediácie tak ako ukladá zákon o mediácii č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 7. V nadväznosti na § 13, ods. 3) zákona 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Mediačné centrum Suniver, s.r.o. zabezpečí náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora.
 8. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. v jasnej, ľahko zrozumiteľnej reči a užívateľsky jednoduchej forme v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) až m)  a § 8 ods. 11  Zákona o mediácií č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zriadil a zabezpečuje prevádzku a aktualizáciu webového sídla na adrese www.mc.suniver.sk

Článok II.

organizačná štruktúra mediačného centra 

 1. Organizačnú štruktúru mediačného centra tvorí riaditeľ  a rada mediátorov.
 2. Činnosť mediačného centra, ako aj jeho pobočky (ak sú zriadené), organizuje, riadi a zodpovedá zaň riaditeľ mediačného centra, ktorým je konateľ zriaďovateľa, resp. ním písomne poverená osoba (ďalej len „riaditeľ“).
 3. Za riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
 4. Funkcia riaditeľa vzniká dňom uvedeným v písomnom poverení na vedenie Mediačného centra Suniver, s .r. o.
 5. Funkcia riaditeľa fyzickej osobe končí:
  1. rozhodnutím zriaďovateľa o odvolaní z funkcie riaditeľa mediačného centra dňom uvedeným v rozhodnutí.
  2. vzdaním sa funkcie riaditeľa, dňom písomného vzdania sa funkcie zriaďovateľovi.
  3. smrťou fyzickej osoby vymenovanej do funkcie riaditeľa
  4. ak fyzická osoba vykonávajúca funkciu riaditeľa prestane spĺňať podmienky na vymenovanie v zmysle tohto štatútu, dňom kedy prestala uvedené podmienky spĺňať, o čom je bezodkladne povinná informovať zriaďovateľa.
 6. Riadením mediačného centra bola písomne poverená: Mgr. Martina Zborovančíková, ktorá  je zároveň evidovaná ako mediátor v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod registračným číslom  1240.
 7. Riaditeľ mediačného centra:
  1. vykonáva činnosť s odbornou starostlivosťou, zabezpečuje  úlohy, ktoré vyplývajú  z prijatého štatútu.
  2. vedie zoznam mediátorov a zapisuje do zoznamu mediátorov mediačného centra tých mediátorov, ktorí splnia podmienky pre ich zápis.
  3. zabezpečuje vypracovanie správy o činnosti a hospodárení mediačného centra za kalendárny rok a predkladá ju zriaďovateľovi, a to vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
  4. zvoláva  a vedie porady s mediátormi a ostatnými zamestnancami mediačného centra.
  5. vypracúva návrh rozpočtu mediačného centra a predkladá ho na schválenie zriaďovateľovi najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, ktorého sa predkladaný rozpočet týka,
  6. kontroluje dodržiavanie zriaďovateľom schváleného rozpočtu mediačného centra,
  7. riaditeľ organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť mediačného centra,
  8. vykonáva ostatné činnosti a úkony potrebné na riadne vykonávanie mediácie  v mediačnom centre, pokiaľ nejde o činnosti a úkony, ktoré podľa Štatútu mediačného centra alebo podľa iného jeho vnútorného predpisu v konkrétnej veci vykonáva ustanovený mediátor.
  9. dohliada, aby na účely výkonu mediácie bol v súlade s § 13, ods. 3 zabezpečený náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora.
  10. zabezpečuje následné vzdelávanie mediátorov.
 8. Radu mediátorov tvoria fyzické osoby, mediátori, ktorí sú zapísaní do zoznamu mediačného centra a vykonávajú činnosť v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a súhlasia so Štatútom Mediačného centra Suniver, s.r.o.
 9. Rada mediátorov plní odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú funkciu. Rokovania rady zvoláva riaditeľ jedenkrát ročne. Na zasadnutiach si mediátori mediačného centra vymieňajú informácie a skúsenosti z mediačnej praxe a predkladajú a posudzujú námety na zefektívnenie a skvalitnenie mediačného konania a činnosť mediačného centra.

článok III.

zameranie a činnosti Mediačného centra Suniver, s.r.o.

 1. Účelom činnosti Mediačného centra Suniver, s.r.o. je riešenie existujúceho sporu medzi jeho stranami, ktorý vznikol, alebo vznikne z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, majúci základ v občianskom, rodinnom, pracovnom alebo obchodnom práve, prostredníctvom profesionálneho mediátora resp. mediátorov, čím sa predíde konaniu na všeobecnom súde podľa osobitných predpisov.
 2. Mediáciou sa v zmysle štatútu mediačného centra rozumie právo strán sporu riešiť spor, ktorý medzi nimi vznikol alebo vznikne v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu mediáciou, za súčinnosti ustanovených osôb (mediátorov) s osobitnými kvalifikačnými predpokladmi, spočívajúcimi v interpersonálnej komunikácii, riešení konfliktov a znalostí právneho poriadku.
 3. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. účelne združuje profesionálnych mediátorov po profesionálnej stránke na vysokej úrovni, podporuje rozvoj ich ďalšieho profesionálneho rastu. Mediačne centrum propaguje mediačnú činnosť smerom k čo najširšej verejnosti, aby upozornili na možnosť riešenia sporov prostredníctvom mediácie.
 4. Mediačné centrum Suniver, s.r.o. sa zaoberá mediáciou. Napomáha riešeniu konfliktov v oblasti:
  1. občianskoprávnych vzťahov - na riešenie sporov pri uplatňovaní vlastníckych a spoluvlastníckych práv, práv zo zodpovednosti za škodu, záväzkového práva, dedičských práv, záväzkových práv, darovania, pôžičke a výpožičke, nájmu, podnájmu, poistných vzťahov, porušenia ochrany osobnosti a pod.,
  2. obchodných záväzkových vzťahov-  na riešenie sporov vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty, ručenia, odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri aplikácii kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o bankovom uložení veci a pod.,            
  3. pracovnoprávnych vzťahov - na riešenie sporov vznikajúcich pri aplikácii ustanovení Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, konfliktov na pracovisku, predpisov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
  4. rodinnoprávnych vzťahov - na riešenie konfliktných situácií a predovšetkým predchádzaniu konfliktom, ktoré vznikli v manželstve a v rodine. Cieľom mediácie v tejto oblasti je predovšetkým  vybudovať a udržať dobré rodinné vzťahy.
  5. školskej mediácie - na riešenie sporov v školskom prostredí.
  6. iných sporov - po posúdení sporu je možné poskytnúť mediáciu podľa požiadaviek žiadateľ za predpokladu, že existuje zámer uzatvoriť dohodu sporových strán
 5. Pri realizácii mediačnej činnosti spolupracuje mediačné centrum:
  1. so súdmi v prípadoch, keď súdy odporúčajú stranám sporu riešiť spor mediáciou,
  2. s Ministerstvom spravodlivosti SR pri akciách zameraných na propagáciu mediácie a ďalšie vzdelávanie v oblasti mediácie,
  3. s právnickými a fyzickými osobami ako stranami zúčastnenými na mediácii, pokiaľ si tieto strany zvolia mediačné centrum na riešenie svojich sporov,
  4. so záujmovými združeniami mediátorov,
  5. s notármi a rozhodcovskými súdmi, a to v prípadoch, kedy je potrebná ich súčinnosť pri zabezpečovaní podpisu, registrácie a vykonateľnosti mediačných dohôd.
  6. s inými odborníkmi, ktorí by mohli prispieť k riešeniu situácie prostredníctvom mediácie. 

Článok IV.

Osobitné predpoklady, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediačné centrum Suniver, s.r.o. a povinnosti mediátora

 1. Mediačnú činnosť vykonávajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra, ktorí boli v konkrétnej veci ustanovení v súlade s týmto štatútom a spĺňajú podmienky v zmysle zákona o mediácií č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra.
 2.  Riaditeľ do zoznamu mediátorov mediačného centra zapíše fyzickú osobou, ktorá:
  1. prejavila záujem o výkon činnosti mediátora Mediačného centra Suniver, s.r.o. a písomne požiadala o zápis. Povinné prílohy žiadosti sú: životopis, kópia registrácie mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR, výpis z registra trestov, ktoré je potrebné raz ročne aktualizovať.
  2. spĺňa zákonne podmienky § 8 ods. 2 zákona 420/2004 o mediácií.
  3. bola oboznámená a súhlasí so štatútom mediačného centra o výkone mediačnej činnosti, ktorá je riadená internými normami zriaďovateľa mediačného centra a príslušným znením zákona o mediácií č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  4. osoba slobodne a dobrovoľne uzatvorila zmluvu o spolupráci s mediačným centrum, pričom mediačné centrum vydá uchádzačovi potvrdenie o zápise do zoznamu mediátorov Mediačného centra Suniver, s.r.o.
 3. Mediačné centrum môže žiadosť fyzickej osoby o zápis do zoznamu mediačného centra odmietnuť i bez udania dôvodu.
 4. Mediátor, zapísaný v zozname mediačného centra Suniver, s.r.o.
  1. môže kedykoľvek požiadať o vyčiarknutie z tohto zoznamu bez udania dôvodu.
  2. najneskôr do troch dní písomnou formou požiadať o výmaz zo zoznamu mediátorov mediačného centra, ak stratil oprávnenie na mediačnú činnosť, a ak nastane situácia, že Ministerstvo spravodlivosti SR pristúpi k výmazu mediátora z registra mediátorov z dôvodov uvedených v § 10a alebo ak mediátorov bol dočasne pozastavený  výkon činnosti mediátora podľa § 8a toho istého zákona.
 5. Mediátor môže byť vylúčený a vyčiarknutý zo zoznamu mediátorov mediačného centra,  ak mediátor hrubo poruší základné pravidlá stanovené zákonom a štatútom normami zriaďovateľa mediačného centra, ako aj v prípade vzniku škody zo strany mediátora voči mediačnému centru. Vylúčenie v takom prípade prebehne len písomnou formou zaslaním na adresu mediátora.  Za doručené sa vylúčenie považuje vtedy, ak si v odbernej lehote neprevezme zásielku.
 6. Riaditeľ mediačného centra je povinný vyčiarknuť zo zoznamu mediátorov, ak mediátor:
  1.  mediátor sám o to požiada
  2.  smrťou mediátora alebo jeho vyhlásením za  mŕtveho
  3.  bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony.
  4.  bol odsúdený za úmyselný trestný čin 
 7. Ak dôjde k vyčiarknutiu mediátora zo zoznamu mediátorov mediačného centra, riaditeľ mediačného centra je povinný bezodkladne prideliť agendu inému mediátorovi zapísaného v zozname mediačného centra.
 8. Mediátor je povinný pri písomnej komunikácii  a úkonoch používať označenie mediačného centra podľa interných predpisov mediačného centra.
 9. Mediátor je pri vykonávaní mediačnej činnosti nezávislý, nestranný a dôsledný. Mediátor je povinný poučiť strany mediačného konania o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu ich informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo stranám mediácie možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Práva a povinnosti mediátora pri vykonávaní mediačnej činnosti sa spravujú zákonom o mediačnom konaní a Štatútom mediačného centra. Výkon činnosti mediátora musí byť v súlade s dobrými mravmi, má povinnosť viesť mediáciu s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. V prípade, ak nastane konflikt záujmov mediátora, riaditeľ je oprávnený na podnet alebo aj bez podnetu bez zbytočného odkladu rozhodnúť o zmene mediátora v konkrétnom spore.
 10. Mediátor je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len strana mediačného konania, v ktorej záujme je zachovávať mlčanlivosť.
 11. Mediátor je povinný oznámiť a preukázať mediačnému centru zmeny údajov zapisovaných  v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR a v zozname mediátorov mediačného centra.
 12. Riaditeľ rozhodne o odvolaní mediátora z výkonu mediačnej činnosti v konkrétnom spore pred Mediačným centrom Suniver, s.r.o.  v týchto prípadoch:
  1. avzdaním sa funkcie mediátora na základe písomného oznámenia mediátora doručeného riaditeľovi o tom, že sa vzdáva funkcie mediátora v konkrétnom spore vedenom v mediačnom centre, pričom funkcia mediátora zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia riaditeľovi alebo o tom, že mediátor sa vzdáva funkcie mediátora a požaduje výmaz zo zoznamu mediátorov; v tomto prípade zaniká jeho funkcia dňom rozhodnutia riaditeľa o výmaze zo zoznamu mediátorov, alebo
  2. dohodou strán mediačného konania o odvolaní mediátora, ak tento prestal spĺňať predpoklady na výkon činnosti mediátora podľa tohto štatútu, alebo ak mediátor nevykonáva mediačnú činnosť bez zbytočného odkladu potom, čo ho zmluvné strany na to upozornili. Funkcia mediátora zaniká ku dňu doručenia písomnej dohody strán mediačného konania riaditeľovi
 13. Mediátori mediačného centra sú povinní viesť evidenciu mediačných prípadov v informačnom systéme v zmysle interných noriem mediačného centra, riadne a bezodkladne od začiatku mediácie, až do jej ukončenia, vrátane vyúčtovania mediátora, tak ako to ustanovuje § 14 ods.1) až 6) zákona č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 14. Mediátor mediačného centra plne zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojou činnosťou a výkonom mediácie účastníkom mediácie alebo mediačnému centru, a to vo vlastnom mene a na vlastný účet v zmysle § 4 ods. 6) zákona 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 415 a 450 Občianskeho zákonníka.

Článok V.

Pravidlá o odmene mediátora

 1. Mediátor, ktorého výkon je podnikaním,  má nárok na odplatu za mediovaný prípad po ukončení mediácie, a to pod podmienkou, že strany mediácie zaplatia mediačnému centru mediačnú odmenu. Odplata mediátora je súčasťou mediačnej odmeny, ktorú sú povinné strany zaplatiť mediačnému centru podľa mediačnej zmluvy resp. sadzobníka mediačného centra a za podmienok zmluvy o spolupráci uzavretej medzi mediátorom a mediačným centrom. Podmienkou na vyplatenie odmeny mediátorovi je mediátorom riadne vedený a uzatvorený prípadový spis.
 2. Mediátor prijíma odmenu výlučne od mediačného centra.
 3. Príjmy a výdavky mediačného centra sa vedie v účtovníctve mediačné centrum, ktoré vedie účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy.
 4. V prípade nezaplatenia odmeny za mediáciu i nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s mediačným centrom, zo strany sporových strán, zúčastnených na mediácií, tieto vymáha mediačné centrum vo svojom mene.
 5. Na činnosť mediačného centra a na jeho propagáciu prispievajú mediátori mediačného centra v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mediátorom a mediačným centrom.

Článok VI.

Zánik mediačného centra

 1. Mediačné centrum môže zaniknúť na základe rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení Mediačného centra Suniver, s.r.o. Svoje rozhodnutie o zrušení Mediačného centra Suniver, s.r.o. oznámi zriaďovateľ mediátorom zapísaným v zozname Mediačného centra Suniver, s.r.o. v lehote jeden mesiac pred plánovaným termínom zrušenia.
 2. Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení mediačného centra uverejní zriaďovateľ aj v Obchodnom vestníku a zánik oznámi príslušným orgánom.
 3. Zriaďovateľ vykoná vyúčtovanie odmien mediátorov z ukončených mediácií do troch mesiacov od zrušenia mediačného centra. Pokiaľ sa zriaďovateľovi nepodarí v tejto lehote vymôcť neuhradené mediačné odplaty od strán zúčastnených na ukončených mediáciách, považujú sa tieto za nevymožiteľné a nárok mediátora na odmenu z týchto mediácií zaniká.
 4. Otvorené mediačné konania - prípady, ktoré boli zahájené pred zánikom mediačného centra, musia byť dokončené. Zánik mediačného centra nesmie mať vplyv na ich výkon a priebeh.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Štatút centra nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zriaďovateľom.

V Čadci dňa 15.04.2016
Za zriaďovateľa Suniver, s.r.o., JUDr.,Ing. Jozef Vražel, konateľ