Suniver s.r.o. vám ponúka profesionálne

Mediačné centrum Čadca

ZISTIŤ VIAC
Vzájomná dohoda pri riešení

akáhokoľvek sporu je víťazstvom oboch strán

ZISTIŤ VIAC
 

Mediácia

Mediácia je spôsob riešenia konfliktných situácii za asistencie tretej osoby - mediátora, ktorý má oproti iným spôsobom isté výhody. Je flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej nákladnejší a hlavne, presúva ťažisko rozhodovacej moci z iného subjektu na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje. Samozrejme, istou nevýhodou je, že donútiť k mediácii sa nedá. Účastníci sporu musia byť od počiatku minimálne prístupní k alternatíve skúsiť riešiť svoj problém touto cestou.

Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami.

Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, mediátor má napomôcť vytvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov, ktorá je výsledkom ich kreatívneho procesu. Mediátor teda neformuluje finálnu dohodu ako výsledok sporenia sa, mediátor pri využití svojich sociálno-psychologických znalostí a zručností umožňuje stranám, aby dokázali presne vyjadriť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, t.j. ako svoju výhru.

Vzájomná dohoda pri riešení akéhokoľvek sporu je víťazstvom oboch sporových strán.

Spory, ktoré je možné riešiť mediáciou

Mediácia sa najčastejšie využíva pri riešení konfliktov v rámci občianskych sporov, obchodných sporov, pracovných sporov, firemných sporov a trestných sporov.

Pracovno-právna mediácia

Mediáciu je možné použiť pri rôznych konfliktoch na pracovisku, a to najmä v sporoch medzi zamestnancami, či medzi nadriadenými a podriadenými.

 • spory z pracovného pomeru
 • konflikty na pracovisku
 • bezdôvodné prepustenie
 • neuhradenie mzdy
 • sporov z kolektívnych zmlúv

Trestná mediácia

V prípade tretstného práva je možné mediáciu použiť na riešenie nápravy zla, ktoré vzniklo spáchaním trestného činu a odstránenie jeho následku.

 • stretnutie vinníka a poškodeného
 • komunikácia o trestnom čine
 • vyjasňovanie si sporných bodov
 • hľadanie riešení
 • objasňovanie právnych informácií

Obchodné a občianske spory

Pomoc mediátora je vhodná aj pri nebankových dlhoch či exekúciách fyzických a právnických osôb, riešení rôznych obchodno právncyh sporoch, či občianskych sporoch.

 • zákaznícke a reklamčné spory
 • spory vyplývajúce zozmlúv
 • susedské a majetkové spory
 • dedičské a spoluvlastníce spory
 • nebankové dlhy a exekúcie

Mediácia pomohla vyriešiť tento rok už viac ako

74104

sporov

2445432

ušetrila

148208

strán zmierila

592832

hodín ušetrila na súde

Mediátori mediačného centra

evidenčný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

JUDr. Ing. Jozef Vražel - mediátor -

Evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  865

JUDr. Vlasta Lehutová - mediátor -

Evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  864

JUDr. Ján Macura - mediátor -

Evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  1099

Mgr. Martina Zborovančíková - mediátor -

Evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvo spravodlivosti SR: 1240