Mediačné centrum Suniver, s.r.o.

Zriaďovateľ:
Obchodná spoločnosť Suniver, s.r.o.,
Adresa:
Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
IČO:
36391310
DIČ:
2021521337
IČ DPH:
SK 2021521337
Banka:
SLSP a.s. Čadca
č.účtu:
0310900792/0900
IBAN:
SK12 0900 0000 0003 1090 0792
SWIFT:
GIBASKBX
Registrácia:
Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12145/L
Telefón:
00421-41-433 4582
Fax:
00421-41-433 56 81